V.13 – Ungdomsarbetslösheten efter pandemin

Denna vecka har vi tittat på sjukskrivningar med stressdiagnos på Gotland under åren 2006 till och med 2022.

Grafen visar att de stressrelaterade sjukskrivningarna har ökat jämfört med 2010. Med det framgår också att antalet har minskat sedan toppen i början av 2020. Faktum är att sjukskrivning på grund av stress har halverats under pandemiåren.

Utvecklingen på Gotland följer rikstrenden ganska väl fram till pandemin men från 2020 skiljer sig trenden markant.

En graf som visar antalet pågående sjukskrivningar på Gotland månad för månad sedan 2006. Grafen visar hur antalet sjukskrivningar minskade från cirka 100 personer 2006, till runt 30 år 2010. Därefter ökade sjukskrivningarna stadigt till en peak åren 2019 och 2020 på strax över 200 personer. De senaste åren har talen sjunkit till strax över 100 personer igen.

Samma graf som ovan fast denna gång omräknat till antal sjukskrivna per 100 000 invånare för att kunna jämföra med riksgenomsnittet. 

Här ser vi att riket hade en liknande trend, med kraftigt minskade sjukskrivningstal från 2006-2010 och därefter ännu kraftigare ökning. Men till skillnad från Gotland så har sjukskrivningarna i resten av landet i stället ökat under pandemin, åren 2020 till idag.

Samma graf som ovan fast denna gång omräknat till antal sjukskrivna per 100000 invånare för att kunna jämföra med riksgenomsnittet. Grafen visar att riket hade en liknande trend, med kraftigt minskade sjukskrivningstal från 2006-2010 och därefter ännu kraftigare ökning. Men till skillnad från Gotland så har sjukskrivningarna i resten av landet istället ökat under pandemin, åren 2020 till idag.